Make your own free website on Tripod.com

SabdaMta kxaya saaMgaU?

SabdaMta kxaya saaMgaU, DaoL╦aMsa taU pausaavao,
jao AMtarata maaJyaa tyaacao kxSaa pauravao?

Gao{]na Sabd yaotaI rMgaIta raoYaNaa[-,
tyaaMcyaa JaLaLNaa%yaa jaaLata kxa fxsaavao!

haotaao tar]Na taUhI maIhI kxQaI tarI naa;
vaaTo taulaasauwa naa AayauYya tao jagaavao!

haotao idlaosa taovha SabdaMsa saUr maaJyaa,
tao saUr AazvaaonaI vaaTo Aataa saravao!

DaoLo nakxao pausaU taU eokUxna pa`Sna maaJao,
pa`tyaokx KaulaaSaalaa doSaI kxSaa pauravao!

maI AaoLKaUna Aaho yaoqaIla saaMtvanaaMnaa,
AaozI jarI idlaasao paaoTata kRxYNkxavao!

Aaho Karo tauJyaaSaI naatao jaunaoca maaJao,
vaoLa TLUna gaolaI, Aataa kxSaa Jauravao!

:Appaa dLvaI