Make your own free website on Tripod.com

iBaDU

maaJyaaca yaatanaaMnaa maaJaa savaala Aataa;
(raKaUna hatacao) kxa caaor}na pa`aNa Gaotaa?

jaINao kxzINa zavao taumhaivanaa malaahI;
maolyaa maZ╦asa maaJyaa kxahUna Svaasa dotaa?

Aaho idgaaMta naatao maaJao jaunao taumhaSaI;
Aataa kxSaasa yaotaI kxanaI navyaa vadMtaa?

ekoxkx Sabd maaJaa Aajanma paaoLlaolaa;
Aataa fuxkxa tayaaMnaa kxahUna jaaL dotaa?

koxlao iBaDU taumhalaa KaoLata BaaogaNyaacyaa;
Aataa maQaoca kxa ha saaoDUna Dava jaataa?

:Appaa dLvaI