Make your own free website on Tripod.com

ASaIca ekxa saMQyaakxaLI

ASaIca ekxa saMQyaakxaLI
iTLkx paulaacyaa vaLNaavartaI;
AnapaoiXata taU samaaor yaoSaI
taSaIca vaoNaI vaXaavartaI!

najarotaUnahI taIca isnagQataa
KaLI laaGavaI gaalaavartaI;
maaohrlaao maI QauMd manaataUna
jaunyaa smaRtaIMcyaa gaMQaaBaaovataI!

"[qao kxSaI taU?" {gaaca pausalao
"[qaoca Aaho maaJao saasar"
taRpta paahunaI taulaa kxa baro;
caukxcaukxlaI Ana\ paala manaavar!

(padraKaalaUna kRxYNapaaotahI
kxr]na gaolaI DMKa manaavar)

:Appaa dLvaI