Make your own free website on Tripod.com

kxbar

pa@kxI kxbar mahatmyaacaI
{BaI rajaGaaTavar,
raoja navao pauYpacak`x
AaiNa var sa>x najar!

Aataa AsaU saaro mau>x
naahI tyaacaI BaItaI manaa,
satya, pa`oma, Aih^MsaocaI
kxrNyaa raoja ivaTMbanaa!

fuxTpaaqaI ivakxlao jaatao
caar AaNyaata nagna satya
KaadIcyaa ZaoMgaaKaalaI
gaaorogaaomaTo maajalao dOtya!

mauKaI maM~a AiMhMsaocaa
AiMhMsaocaI raojaca haoLI
svarajya tao hoca kxaro
kuxpaaoYaNaanao jaavao baLI!

tauJao iSa@kox, naaNaI, pautaLo;
kxrNyaasaazI taulaa Amar!
ifxr]na paunha yao{] nayao
mhNaUna tauJaI pa@kxI kxbar

:Appaa dLvaI