Make your own free website on Tripod.com

taU saaobataIsa maaJyaa

taU saaobataIsa maaJyaa Baya naa malaa Bayaacao!
ho idvasa QaavataI paNa naa malaa vayaacao!

ha itaimar BaaovataalaI vaoZUna sava- gaavaa;
pa`Naata caMd` maaJyaa iSakxvaI jagaaNyaacao!

zovaUna sava- inaYza japataao tauJaI pa`itaYza;
caukxlaao kxQaI caukxInao kxa taU r]saavayaacao!

maI AaoLKaUna tyaaMnaa, tyaaMcyaa ibarad%yaaMnaa;
tyaaMcyaaca saapaL╦aMnaa paunha fxsaavayaacao?

jyaaMnaI ilalaava koxlaa Apaulyaaca maayaBaUcaa;
tao kxalacao lafMxgao Apaulao mhNaavayaacao?

jarI daivalao tayaaMnaI rstao pa`taarNaaMcao;
saucavaIna paavalaaMnaa caukxvaUna jaavayaacao!

Aataa kuxzo jaraSaI r>xasa jaaga AalaI;
paoTUna gaava saaro AjaunaI {zavayaacao!

:Appaa dLvaI