Make your own free website on Tripod.com

maaJao malaa kxLalao

maaJao Ataa malaa ho AaBaaL &aata Jaalao;
ho iMbaMba BaaskxraMcao maaJaoca ho kxLalao!

darI {Bao {nhacao rMgaUna rana Aaolao;
ho rMga vasaMtaacao maaJaoca ho kxLalao!

koxlaI kxQaI kxL╦aMcaI saaQaIca maskxrI maI;
tyaaMcyaatalyaa fuxlaaMcao Aataa salaama Aalao!

haotaa {dasa maaJyaa DaoL╦aMta saaMjavaoLa;
AaBaaL paapaNyaaMSaI hlakox Bar}na Aalao!

maaJaIca rMgayaa~aI hI paayavaaT koxvha...
kxaozo saur} jaahlaI majalaaca naa kxLalao!

:Appaa dLvaI