Make your own free website on Tripod.com

ramanaama

ZaoMgaI mauKaI kxSaalaa ho ramanaama Gaotaa?
kxapaUna kxala gaolaa taao rhIma rama haotaa!

AaKaUna doSa saImaa baotaUna gaava Jaalaa;
AaBaaL {]na vaara vaaTUna kxa na Gaotaa?

saaoDUna maaNasaaMcyaa vastaIta SvaapadaMnaa;
ho gaardI idlaasao dotaata Aaja pa`otaa!

AasaU mau@yaa jaIvaaMcao ekxaca vaodnaocao;
r>xasa vaodnaocyaa kxa daona rMga dotaa?

savaa-MBaUtaI Asaa jaao AMSa raGavaacaa;
jaIvaosa maairlao tyaa (ivaQavaa ikxitakx saItaa!)

paahUna k`xaOya- taumacao lajjaIta rama Jaalaa
saaoDUna BaUtalaalaa gaolaa ASaI vadMtaa!

:Appaa dLvaI