Make your own free website on Tripod.com

saUya- pa`itaXaotalaa

tauJao AMta:kxrNa... ekx SaISamahla
maaJyaa manaataIla
taLpatyaa saUyaa-var
laaKa idvao paoTvaUna
taU Aarasa koxlaolaI
paNa maI yao{]ca Sakxlaao naahI;
Aataa AsaM kxr,
maavaLtaIcyaa saUyaa-saazI
tauJyaa mahalaI
ekx maMca irtaa zova.
paiScamavaa%yaacaI {disanataa
saMiQapa`kxaSa hao{]na yao[la
tauJyaa darapauZIla dIpamaaLovar
taovha na ivasartaa zova
ekx pa`saŁa ismata
tauJyaa AaozaMvar!

:Appaa dLvaI