Make your own free website on Tripod.com

saUya-: maaocaa-taIla

hjaar maOla kxaTo tauDivata
laaKa paaolaadI paayaaMnaI
taU [Svar Aalaasa
taovha Ó {Baarayalaa hvaI haotaI
maaJyaa baahUMcaI kxmaana
tauJyaa svaagataasaazI
tao Jaalaoca naahI... kxarNa
maaJao hata haotao SaoNaacao.
hvaa haotaa laavaayalaa
kuMxkuxmaitalakx tauJyaa BaalaI
AaovaaLUna Aartyaa DaoL╦aMcyaa tarI;
kxahIhI Jaalao naahI!
taaplaolyaa DaMbarI rstyaavar
tauJyaa AnavaaNaI, r>xaLlaolyaa
paavalaaMcyaa pad\maicanhaMta
{maTlaolaa saUya-ibaMbaacaa gaBa-
maI jatana koxlaa Aaho
{Vacyaa ipaZ╦aMnaa pa`kxaSa imaLNyaasaazI!

:Appaa dLvaI