Make your own free website on Tripod.com

saUya-: rstyaakxDocaa

maaJyaa manaataIla saUya-
tauJyaa rstyaakxDocyaa
taIna QaaoMDËaMcyaa caulaIta janmaalaa Aalaa
caulaItalyaa jaaLavar
Baakxr var}na taapaayacaI
tauJyaa {GaDËa paazIbaraobar
Bar dupaarcyaa AMQaarata;
tauJyaa AMgaavarIla la>xraMsaarKaaca
maaJyaa manaataIla saUya-
XaNaaoXaNaI ivadINa- haoNaara!
saukxlaolyaa stanaata tauJyaa
qaoMbahI nasaayacaa taanhulyaasaazI
taovha
AEa`UMcyaa AarSaatahI tauJyaa,
maaJaaca saUya- malaa
rDtaanaa idsaayacaa!

:Appaa dLvaI