Make your own free website on Tripod.com

ikxtaIda baro fxsaavao?

pa`tyaokx paavalaanao ikxtaIda baro fxsaavao?
saa%yaaca saaobatyaaMnaI ikxtaIda baro Dsaavao?

ho marNahI hramaI ikxtaIda TLUna gaolao!
saaroca Svaasa tyaalaa saamaIla kxa Asaavao?

DaoL╦aMta pa`aNa Qar]naI koxlaI tauJaI pa`itaXaa;
jaaSaI pauZUna jaovha... maja BaanahI nasaavao?

laZlaao BaNaMga jarI maI Gao{]na SaIr hataI;
yaahI napauMsakxaMnaI ikxtaIda baro hsaavao?

maaJyaatalyaa fuxlaaMcao ho paoTtaa inaKaaro....
Aaozatalyaa ivajaaMnaI Aataaca kxa r]saavao?

saarI hyaata maaJaI svapnao {nhata haotaI;
maaJyaaca saavalyaaMnaI kxa majasavao nasaavao?

:Appaa dLvaI