Make your own free website on Tripod.com

kxID

Aahoca kxID saa%yaa ranaasa laagalaolaI;
saaMgaU kxSaI ikxtaI maI JaaDo {jaaD JaalaI?

caalao [qao fuxlaaMcaa hMgaama kxagadaMcyaa!
rMgaata BaUla maaozI (gaMQaasa kxaoNa vaalaI?)

Aaho Ka%yaasa caaorI gaavaata baaolaNyaacaI!
KaaoTo majaota DaoLa maar}na SaIL GaalaI!

gaolao [maana fxaSaI laovaUna du:Ka jyaaMcao;
r>xasa tyaa janaaMcyaa yao bao[maana laalaI!

raKaota SaaoQataao maI sfuxillaMga AasavaaMcyaa;
do[- manaasa maolyaa jaao paoTlyaa maSaalaI!

:Appaa dLvaI