Make your own free website on Tripod.com

BalataI inamaM~aNao

yaotaaca Sabd AaozI GaoSaI iTpaUna kxa taU?
doSaI tauJyaa sauraMcao caOtanya kxa tayaa taU?

Jaalaa sarava [qalyaa AMQaar maOfxlaIMcaa!
{jaLUna hI kxSaalaa nayanaI inaraMjanao taU?

jaaLUna janma koxlao ihtagaUja maI {nhaSaI;
vaLNaavarI tauJaI kxa hI saavalaI parMtau?

maaJyaatalyaa fuxlaaMcaI koxvhaca raKa JaalaI;
Aaozata saaMtvanaacyaa Gao{]na kxa kxLa taU?

sarNaavarI jaLaonaI {rlyaa kxlaovaralaa;
doSaI kxSaasa Aataa BalataI inamaM~aNao taU?

:Appaa dLvaI