Make your own free website on Tripod.com

vaadL Gao{]na janmaa Aalaa

vaadL Gao{]na janmaa Aalaao, GarTo rcaNao jamalao naahI;
taufxana haotao ekx {rata, C~a SaaoiQata ifxrlaao naahI!

saUya- haotaa laala {Saasa, r>x kxQaIca gaaozlao naahI;
ekxhI rata AayauYyaacaI caMd`apaaSaI gahaNa naahI!

JaMJaavaata paayaI sada, CavaNaI zaokuxna basalaao naahI;
AaoZ inaibaD ArNyaacaI naMdnavanaata rmalaao naahI!

vaadLvaara {]na paa{]sa, maaga- kxQaIca caukxlaao naahI;
SaoMdUr fxasaUna dova Jaalyaa dgaDapauZtaI Jaukxlaao naahI!

AEa`U Gao{]na {Bao DaoLĖaMta tyaaMcaI yaad ivaJalaI naahI;
KaČ\gaavarcaI GaÕ maUz kxQaIca saOla JaalaI naahI!

vaNavyaasaarKaa paoTta gaolaao Qaumasata jagaNao jamalao naahI
marNaalaahI tauDivata gaolaao, vaQastaMBaacaI BaItaI naahI!

:Appaa dLvaI