Make your own free website on Tripod.com

vaad: tauJaa ina maaJaa

vaad tauJaa ina maaJaa
JaDNaar Aaho ā pa`tyaokx saImaovar
AaidpaasaUna AMtaapaya-Mta
imargaalaa AaBaaL AaoNavaayacaM iXaitajaavar
taovha hrvaUna jaayacaao maI.
AaiNa taU maa~a
ipakxapaaNyaacyaaca gaaoYTI kxrayacaasa!
caUD paoTvaUna {zayacaao ra~aI, paDayacaao baahor
rana paoTvaayalaa jaovha,
taU KaaoDa Gaalaayacaasa
jaaL fuMxkxtaao qaaMba paaora, Baakxr Kaa{] jara.
Aaja AaBaaL hrvalaMya AMQaarata
SaaoQaayacaaya malaa saUya-
taU mhNataaosaā paaora qaMDI Aaho
gaumaana kxaMbaLM Gao{]na Jaaopa
r>x Aaho garma taaovar
fuxlavaayacaMya fUxla r>xā taaMbaDo!
{gavaNaarca maaJaa saUya-
ikxtaIhI Jaakxlaosa jarI kxaoMbaDo
taulaa maI kxaZIta naahI maaoDIta
taU maaJaa baapaa Aahosa,
paNa baappaa, {Va {jaaDlaMca naahI tar,
tar hrvaUna jaa{] taU AaiNa maI
AaiNa maaJyaasaarKao ikxitakx!

:Appaa dLvaI