Make your own free website on Tripod.com

ekx JaaD daona 'maI'

maaJyaatalyaaca 'maI'SaI caalao Asaa laZa kxa?
Aahoca AaoLKaIcaa tarI 'taao' AnaaoLKaI kxa?

maaJao kxQaIca navhtao jamalao Karo tayaaSaI;
tyaacyaata SaaoQataao maI maaJyaa Ataa KauNaa kxa?

Aajanma yaa GaracaI AMQaarà paaokxLI maI;
Gao{]na kxa kxvaDsaa tyaacaa sada Jaraokxa?

koxlao pasaMta jaovha naakxasamaaor jaaNao;
kxa taao labaaD saaMgao Aaho itaqaoca Qaaokxa!

AataUr nao~a haotao baGaNyaa malaa Karo naa?
Aataa Karoca maaJao yaoNao taulaa nakxao kxa?

kxa; maI kxQaI mhNaalaao taU vaaga ho Asao naa?
maIhI kxsao jagaavao kxa ha {gaaca hokxa?

JaaDavarIca maaJyaa GarTËata daona 'maI' ho;
kxa paahtaI sada tao paaNyaata ekxmaokxa?

:Appaa dLvaI