Make your own free website on Tripod.com

hvaalaa

maI Aapalaoca maanaU Aataa Karo kuxNaalaa,
ivaSvaasalyaa sagyaaMnaI Aaho dgaa idlaolaa!

hohI Karo na Aalao AMdaja yaa janaaMcao,
hao maI sada mhNaalaao tyaaMcyaa calaaKa hao laa!

gaolaao kxr}na maaJao kxaOtaukx tao ikxtaIda,
Aataa {NaoduNao tao kxaZtaI kxSaalaa!

za{]kxhI tayaaMnaa AparaQa kxaya Jaalao,
ha satyaSaaoQanaacaa caaLa {gaa kxSaalaa!

naatao tasao tayaaMSaI Aaho jaunao mhNaunaI,
haotaaoya Abaaolyaacaa gaavaata baaolabaalaa!

samajaUna sava- kxahI rahI sada {gaa maI,
yaoqao gaunho gaun+aMcaa dotaI sada hvaalaa!

:Appaa dLvaI