Make your own free website on Tripod.com

satyamaova jayatao!

AayauYya paaoLNaaro AamhIca kxa jagaavao?
saaro hvaohvaosao tyaaMnaaca kxa imaLavao?

hI kxaoNataI tyaaMcaI pauNyao fxLasa yaotaI?
jao pauNyavaMta tyaaMnaI kxa ho sada Baravao?

yaoqao BalyaaBalyaaMcyaa yaa inatya kxttalaIMcaa;
caakUxsauroca Aataa kxa maagataI pauravao?

AayauYya ho jarI maI jagalaao [qaoca saaro;
ho Dava BaamaT╦aMcao kxa AaoLKaU na yaavao?

vaaTo kxQaI kxQaI hI AapaulaIca caUkx Aaho;
gaavaata paaipayaaMcyaa saMtaasa kxa Bajaavao?

jaatao sada baLI ho inaYpaapa satya yaoqao;
maarokxrIca tyaacao kxrNyaasa nyaaya yaavao?

zavao [qao jarI ha {laTaca nyaaya saara;
naa 'satyamaova jayatao' saaMgao kxsao jagaavao!

:Appaa dLvaI