Make your own free website on Tripod.com

sala

huMdkox dabaUna AaozI du:Ka jyaaMnaI saaosalao!
kxa mau@yaa tyaa vaodnaaMcao kMxz jaataI kxapalao?

raihlao vaMicata nyaayaa BaakxrIlaa paarKao;
vaaMJa ho svaataM~ya tyaaMnaI kxa mhNaavao Aapalao?

kxa ipaTavao maanaBaavaI saMskRxtaIcaI Zaola ho;
maanavaI Sauicataosa yaoqao raoja jaatao Dagalao!

Aaja maaMDU vaodnaa maI kxaoNatyaa vaoSaIvarI?
vaosahI saamaIla gaava, gaava Aaho baaTlao!

paahunaI kxa Qaavalao naa AasavaaMcyaa kxttalaI;
paaya maataIcaoca maaJao ho salaayaa laagalao

:Appaa dLvaI