Make your own free website on Tripod.com

taU malaa TaLUna jaataa

taU Asao TaLUna jaataa maI kxsao maja saavaravao?
tao ikxtaI saaMgaUna gaolao taU malaa naa AaoLKaavao?

Sabd haotaa taU idlaa Ana\ maI taulaahI sava-da;
AaNaBaakxaMcao kxSaalaa ho navyaanao maapa Gyaavao?

Gao{]naI iBajalaI ikxtaIda caaMdNao AMgaavarI taU;
caaMdNyaalaa ho navyaanao pa`Sna Aataa kxa pausaavao?

eoikxlao haotao sada taU ho maukox naa Sabd maaJao?
huMdkox kMxzata tyaaMcyaa kxa taulaa eokUx na yaavao?

hI AnaaoKaI vaaT jaovha maI {BaI tauDvaIta gaolaao;
ho Asao paanaafuxlaaMnaa kxa {Bao kxaTo fuxTavao?

SaovaTI vaaTo, jarasao taU malaa samajaUna Gyaavao;
yaa ABaagaI caaMdNyaalaa taU tauJao AaBaaL Gyaavao

:Appaa dLvaI