Make your own free website on Tripod.com

Aasavao tauDvaU nakxa

saMyamaacao baaMQa fuxTlao paUr ha ADvaU nakxa;
yaa yaugaaMcyaa yaatanaaMnaa AaNaKaI rDvaU nakxa!

kOxkx Satakox vaIYa taumacao baapauDo pacavaIta gaolao;
dMSahI haotaa jarasaa {]r hao bauDvaU nakxa!

drvaDo GaalaUna jyaaMnaI kOxkx svapnao maarlaI;
gaaDNyaa jaataI tayaaMnaa yaa GaDI ADvaU nakxa!

CaTlaolyaa yaa ijaBaaMcaI vaodnaa dotao jabaanaI;
paoTlaolao Sabd mhNaunaI satya hao dDvaU nakxa!

rXakxaMnaao AXaraMcyaa 'maaNasaa' ivasar] nakxa;
nyaaya dotaaMnaa tayaaMnaI Aasavao tauDvaU nakxa

:Appaa dLvaI