Make your own free website on Tripod.com

hasaNyaacao baota

hasaNyaacao baota koxlao hasaNao Jaalaoca naa!
yaa [maanaI AasavaaMnaa vaaLtaa Aalaoca naa!

&aata haotao maaNasaaMcao gaava SaojaarI tauJao;
paaMgaLa paayaaMsa maaJyaa caalataa Aalaoca naa!

eokxlyaa maI SaaipataaMcyaa kOxkx iMkxMkxaLa [qao;
CaTlaolyaa yaa ijaBaolaa baaolataa Aalaoca naa!

maaNasao saaoDUna jaataI maaNasaaMcaa gaava ha;
SvaapadaMcao rajya jaulmaI TaLtaa Aalaoca naa!

TaMigalaI fxasaavarI svapnao {raSaI raKalaI;
tyaigalao pa`aNaaMsa maaJyaa, saMpataa Aalaoca naa!

:Appaa dLvaI